03-Kitap İçeriği

12 TARİKAT PÎRİ

Ve TASAVVUF YOLU

 


Kutbüzzaman Şeyh Seyyid Şerif Muhammed Sıddık Haşimi (k.s.)

 

İÇİNDEKİLER

 

Önsöz …………………………………………………………………………………………………I-II

 

Birinci Bölüm / TASAVVUF YOLU Giriş……………………………………………………………………………………………………

 

I – Hz. ADEM’DEN GÜNÜMÜZE TASAVVUF…………………………………….

 

Tasavvufun Tanımı…………………………………………………………………….

İlk Mutasavvıf Hz. Adem Safiyullah (a.s.)……………………………………

Tasavvuf Takva Elbisesini Giymektir!…………………………………………

Nar’dan Nur’a Hakikat Yolculuğu …………………………………

Vesile……………………………………………………………………………………….

Hz. Âdem’den Günümüze Mürşidler Silsilesi………………………

“Kim Benim Veli Kuluma Düşmanlık Ederse..”……………………

 

II – TASAVVUFİ KAVRAMLAR…………………………………………

 

Nefsin Makamları…………………………………………………….

i) Nefsi Emmâre…………………………………………………….

ii) Nefsi Levvâme……………………………………………………..

iii) Nefsi Mülhime……………………………………………………..

iv) Nefsi Mutmaine……………………………………………………

v) Nefsi Râzıyye………………………………………………………

vi) Nefsi Marzıyye…………………………………………………….

vii) Nefsi Kâmile………………………………………………………

Letaif (Latifeler) Ve Vücuttaki Yerleri..……………………………

i) Kalb………………………………………………………………..

ii) Ruh…………………………………………………………………

iii) Sır…………………………………………………………………..

iv) Sırrul Sır……………………………………………………………

v) Hâfi…………………………………………………………………

vi) Ahfâ…………………………………………………………………

vii) Bekâ……………………………………………………………….

Tasavvuf Yolunda Mürşid ve Mürid…………………………………

i)        Mürşid Kimdir?………………………………………………………………

ii)      Mürid Kimdir?……………………………………………………………….

Tövbe………………………………………………………………….

       i) Hz. Mehdi Aleyhisselamın Tövbe Duası…..…………………

Zikir……………………………………………………………………

Riyazet ve Mücahede…………………………………………………

Çile (Erbain)………………………………………………………….

Rabıta………………………………………………………………….

i) Rabıta Usulü……………………………………………….

a) Erkeklerin Rabıta Usulü……………………..

b) Bayanların Rabıta Usulü……………………

ii) Tasavvuf Dersleri………………………………………..

a) Hz. Mehdi Aleyhisselamın Besmele Dersi…………

b) Nefsin ve Ruhun Terbiyesi Dersi …………………

c) 571 Dersi…………………………………………….

d) Esmaül Hüsna Dersi…………………………………..

 

  1. On Bir Temel Usül………………………………………………

 

III – TARİKAT PÎRLERİNİN DİLİNDEN TASAVVUF………………….

 

Her Devirde Peygamber Yerine Bir Velî Yaşamaktadır…………..

Ya Bir Mürşide Bağlan Yahut Gemini Mürşidin Gemisine Bağla..……

Benlikle, Kusurlarla, Günahlarla Dolu Olan Mürid!…..…………..

Temeli Ne Üzerine Attınız?…………………………………………..

Nasıl Bir Yolda Bulunuyorsunuz?…………………………………..

Yolumuzun Esası Beş Şeydir…………………………………………

Bu Yolda Yürümek Arzusunda Bulunan Bir Sâlik…..……………..

Evvela; Edeb Lazım!………………………………………………………………….

Müridin Mürşidine Karşı Edebi…………………………………….

Büyükler, On Dört Şeyi Usûl Edinmiştir……..…………………….

Felakete Uğramasınlar!……..………………………………………..

 

İkinci Bölüm / 12 TARİKAT PÎRİ Giriş……………………………………………………………………………………………………

 

Gavsü’l- A’zam Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri……………

Şah-ı Nakşibend Muhammed Bahaeddin Hazretleri………………

Ebu’l-Alemeyn Seyyid Ahmed Rıfai Hazretleri…………………….

Pîr-i Türkistan Ahmed Yesevi Hazretleri……………………………

Seyyid Ahmed-i Bedevi Hazretleri…………………………………..

Seyyid İbrahim Burhaneddin Desuki Hazretleri……………………

Sultanü’l-Aşıkin Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri……………

Seyyid Muinüddin-i Çeşti Hazretleri………………………………..

Necmeddin-i Kübra Hazretleri………………………………………

Pir Siraceddin Ömer Halveti Hazretleri…………………………….

Şihabüddin-i Ömer Sühreverdi Hazretleri………………………….

Şeyh Şerif Ebu’l-Hasan-ı Şazili Hazretleri………………………….

 

Üçüncü Bölüm / M. SIDDIK HAŞİMİ HAZRETLERİ

Giriş……………………………………………………………………………………………………

 

Mevlana Halid-i Bağdadi (k.s.)………………………………………

Muhammed Kudsi Bozkıri (k.s.)…………………………………….

Hacı Feyzullah Efendi (k.s.)………………………………………….

Mevlana Seyyid Mehmed Nuri Edirnevi Efeendi (k.s.)……………..

Çorumlu Şeyh Ömer Lütfi Efendi (k.s.)………………………….

i) Mevlana Şeyh Köprücü Hacı Mustafa Efendi (k.s.)……………..

Mevlana Şeyh Mahsenli Ali Efendi (k.s.)..………………………….

Mevlana Şeyh M. Sıddık Haşimi Hazretleri (k.s.)………………….

Silsilesi……………………………………………………………..

Kadiri Yolu Silsilesi…………………………………………

Nakşibendi Yolunun Hz. Ali’den Gelen Silsilesi…………..

Nakşibendi Yolunun Hz. Ebubekir’den Gelen Silsilesi……

Hayatı………………………………………………………………

            Babası Seyyid Bekir Efendi’nin Şehadeti…………………

            Senin Şifan Sıddık Efendi’dedir!…………………………………..

            Aşıklar Ölmez!……………………………………………………………

            Azimet……………………………………………………..

            Manevi Hacılık……………………………………………

            Maneviyat Ordusunun Kumandanı………………………

            Biz Sıddık’ı Askerde de Kolladık!………………………………..

            Kadınlar ‘Kap’ Gibidir……………………………………

            M. Sıddık Haşimi Efendi, Zamanının Kutbudur…………

            Akıllı Dede………………………………………………..

            Duvardan Düşen Tablo……………………………………

            Vefatı………………………………………………………

RESİMLER………………………………………………………………

YARARLANILAN KAYNAKLAR.……………………………………

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s