04-Tasavvufun Tanımı


Onu (nefsini) arındırıp-temizleyen

 gerçekten felah bulmuştur.

Ve onu (isyanla, günahla, bozulmalarla)

 örtüp-saran da

elbette yıkıma uğramıştır.

Şems Suresi, 9-10. Ayetler

Tasavvuf; anlam olarak, “saflaşma, durulaşma” manalarına gelen “safa” kökünden türemiş bir kelimedir. Yani, insanın, nefsin istek ve arzularına hâkim olmak suretiyle ruhunu kötü huylardan temizlemesi (safa), rahmâni ilham, muhabbet ve aşk-ı ilâhi ile hakiki bilgiye (Allah’ı bilmeye) ve de Rabbine ulaşma yoludur.

Birçok İslam âlimi ve mutasavvıf, tasavvufu farklı şekillerde tarif etmişlerdir. Bunun sebebi, marifet sahibi olan rabbani âlimlerin Hakka ulaşma yolu üzerinde seyredip gözlemlediklerinin farklı olması yatmaktadır. Meşhur veli ve âlimlerin tasavvuf tariflerine örnek vermek gerekirse;

“Tasavvuf, Allah’ın, seni sende öldürüp, Kendinde ebediyen diri kılmasıdır.”(Cüneyd-i BağdadiHazretleri)

“Tasavvuf hâldir, söz değildir, söz ile ele geçmez.”(Abdülkadir Geylani Hazretleri)

“Şimdiye kadar yedi yüz velî tasavvufun târifinde türlü sözler söylemişlerdir. Bu sözlerin özü, şu noktada toplanabilir: Tasavvuf, vakti, en değerli olan şeye harcamaktır.”(Ebû Saîd Ebü’l-Hayr Hazretleri)

“Tasavvuf ahlâktan ibarettir. Bu bakımdan ahlâkı senden yüksek olan, senden daha fazla arınmış demektir.”(Ebû Bekr el-Kettânî)

Yine, kimi velilere göre tasavvuf, yalnızca “Edep”, kimilerine göre “Evveli incitmemek, ahiri incinmemek olan bir yol”, kimilerine göre de, “Şüpheli şeylerden uzak durmaktır”.

Mevlana Şeyh Muhammed Sıddık Haşimi Hazretlerine göre de, tasavvuf; “Kişinin kendi sözlerini bir kenara bırakarak, âlemlerin Rabbi olan Allah’ımızın sözlerini ve de Peygamber Efendilerimizin yollarını tercih etmesi ve bu çizgide bir hayat sürmesidir.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s